Đôn gốm sứ kê cây chậu trồng cây đất đỏ

Giá: 240.000360.000

Đôn số 1 : mặt 34 – cao 35

Đôn số 2 : mặt 29 – cao 35cm

Đôn số 3 : mặt 22 – cao 31cm

Xóa
Đôn gốm sứ kê cây chậu trồng cây đất đỏ
Liên hệ